ÇEBİ VAKFI

VAKIF SENEDİ

VAKIF SENEDİ

VAKIF
 

Madde 1 -Vakfın adı ÇEBİ VAKFI dır.

VAKFIN MERKEZİI

Madde 2 -Vakfın merkezi Istanbul ili Şişli ilçesinde olup adresi: Merkez mah.Nakiye Elgün sok. No:57 P.k:34381'dir.Vakıf ilgili mevzuat çerçevesinde vakfı yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir merkezini değiştirebilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3 -Vakfın amacı: eğitim, sağlık, kültür ve sanatta çağdaş anlayışın gerektirdiği değeri vererek ülkemizin evrensel boyutta yücelmesi için sağlıklı iletişim bilincini geliştirmek, her alanda yaşanan atılım ve gelişmeler konusunda bütün toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, refah ve mutluluğunu arttırmak, gençlere yeni öğrenim fırsatları yaratmak, başarılı öğrencileri arastiricilari desteklemek, muhtaç hastaların tedavilerine destek vermek, ülkemizin Doğal, Kültürel ve Tarihi zenginliklerini araştırmak, tanıtmak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğal çevre bırakabilmek için kamuoyu duyarlılığı geliştirmek, spor olgusuna evrensel olimpik değerler çerçevesinde önemle yaklaşarak, tüm gençlerin bu alandaki gelişimlerine yardımcı olmak. Geçmişte yaşamış aile büyüklerinin anısına bulundukları yöre ve yerel yönetimler ile iş birliği içerisinde yukarıda belirtilen gaye doğrultusunda çalışma yapmak ve katkıda bulunmak, bilgi alişverişi ve yardımlaşma içerisinde olmak. Her seviyede(okul öncesi, ilk, orta, üniversite ve diğer) eğitim öğretim, araştırma, geliştirme uygulama kurumları açmak, açılmış olanlara iştirak etmek, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen veya faaliyette bulunan kamu ve özel kurum ve/veya kuruluslarını ilgili yasalar ve hükümlerine bağli kalarak ve/veya işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4 - Çebi ailesi fertlerinin atalarını tespit ile torunlarına devredecekleri bir soy kütüğü hazırlamak ve vakıf hizmetlerinin yürütüleceği bir vakıf merkezi açmak,

Türkiye ekonomisinin güçlenmesi yönünde ihtiyaç duyulan her alanda eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve uygulama hizmetlerine destek vermek katkıda bulunmak,

Türkiye'nin milli çıkarlarının gerektirdiği insan gücünü temin etmek, yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmak amacıyla Türkiye kanunlarının izin verdiği ölçüde her seviyede(Özel, temel, orta ve yükseköğretim ile özel üniversite, yaz okulları ve benzeri dâhil) eğitim kurumları tesis etmek, öğrencilere burs vermek,

Türkiye'nin milli hedefleri ve kalkınması doğrultusunda yurt içinde ve dışında yabancı dil, kültürel ve sanatsal faaliyet konuları dâhil her türlü kurs, seminer, bilgi şöleni, konferans, etüt gezileri, sergi fuar, müzayede ve benzeri faaliyetleri düzenlemek ve/veya düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek.

Bilimsel, tarihsel, sanatsal ve kültürel yerli yabancı yayınları izlemek, edinmek, süreli süresiz yayınlar çıkarmak,

Vakıf tarafından kurulacak her türlü eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki tesislerde kapasitenin en az%10 unu yetenekli ancak maddi imkânlardan yoksun öğrencilere tahsis etmek,

Yukarıdaki paragraflarda açıklanan başlıca amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek üzere yurt içinde ve dışında amaçlarına uygun kamu(vakıflar, odalar, dernekler dahil)ve/veya bilimsel ve/veya iktisadi kuruluslarla gerektiğinde işbirliği yapmak, yukarıda sıralananların dışında gerekli gördüğü bilimsel ve iktisadi girişim ve faaliyetlere Yönetim Kurulu Kararı ile iştirak etmek, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almak ve/veya bunlara yardım etmek. Ancak Vakıf özellikle yurt dışı faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının öngördüğü ilgili bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluslarının onayını almak ve işbirliği yapmak zorundadır.

Üniversite dâhil her seviyede okul, kres, yurt, kütüphane, sağlık ocağı, poliklinik, Hastane ve bilumum sağlık kuruluşu ile cami, asevi, yol, su, elektrik gibi ortak ve kamuya yararlı malların ve bunların eklentilerinin yeniden inşasını, tamiratini, bakım ve korumasını gerçekleştirir veya katkıda bulunur.

Mesleki ve beceri kursları açmak, açilmasına yardımcı olmak, açılmış olanlara maddi ve manevi destek sağlamak, bu kursların varlığını sürdürebilmek için gerekli alet ve malzeme,öğretmen ve yer temin etmek veya katkıda bulunmak.

Milli, manevi, örf ve adetlerimize uygun, sosyal ahlaki, dini, ekonomik ve kültürel konulu, gayri siyasi mahiyette, toplantılar, seminerler, dersler,kültürel geziler tertip etmek,

Her türlü sportif faaliyetlerde bulunmak, bu tür faaliyetlerin yapılması ile ilgili tesislerin yapılmasını gerçekleştirmek veya katkıda bulunmak,

Vakfın amacına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu maddi menfaatlerin temini için, geceler tertip etmek, çekiliş ve ikramiyeler düzenlemek ve bunları koordine etmek,

Her seviyede öğrenim gören öğrencilere burs, ders araç ve gereçleri veya bu amaçla maddi yardımlarda bulunmak,

İhtiyaç sahiplerine nakdi sağlık yardımları yapmak veya bu amaçla ilaç ve benzeri sağlık araç ve gereci temin etmek, tedavilerinin yapılmasını sağlamak,

Vakfın amacını gerçekleştirmek zere ticari işletmeler kurar, açılmış olan işletmelere istirak eder.

Bu faaliyetleri ile ilgili olarak resmi ve özel mercilere müracaatlarda bulunmak.

VAKFIN GAYESINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5 -Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarinca sahip olduklarını satmaya,devir ve ferag etmeye,gelirlerini almaya ve harcamaya,vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taışnmaz mal veya gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya,vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapilacak bağış ve vasiyet,satın alma ve diğer yollarla mal ettigi taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa,menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal kuruluşları dışındakilerden yardım almaya,bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,taşınmaz malların irtifak,intifa,sükuna,üst,rehin,ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule,bu hakları kullanmaya,olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler ile taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipotegi dahil her türlü güvenceleri almaya,geçerli banka kefaletlerini kabule,vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya,kefalet,rehin,ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,vakfın amaç ve hizmet konularını uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalişmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi isşletmeler,ortaklıklar kurmaya,kurulu olanlara iştirake,bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim,tasarruf,mal edinme,inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.Amaçları ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinde gider karşılığı olarak ücret alabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6 -Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafindan vakfa tahsis edilmis olan ve bankaya bloke edilen 520.000,00(Yalnız Beşyüzyirmibin) TL'dir.

VAKFIN ÜYELİĞİ

Madde 7 -Türk Medeni Kanunu ile ilgili Kanunlarin ön gördüğü koşulları taşıyan ve vakıf mütevelli heyetinin belirleyeceği esasları kabul ve taahhüt eden herkes Vakıf yönetim kurulunun önerisi ve mütevelli heyet toplantısına katılanların oy birliği ile vakfa üye olabilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8 -Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

•  Mütevelli Heyet

•  Yönetim Kurulu

•  Denetim Kurulu

•  İştişare Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 9 - Vakfın mütevelli heyeti, vakıf senedinde adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kişilerden oluşur.

Vakıf senedinde kurucu olarak er alan mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adınıönceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler, Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

MÜTEVELİI HEYEİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

•  Yönetim kurulunu seçmek,

•  Denetim kurulunu seçmek.

•  Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrasi konusunda karar vermek,

•  Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

•  Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

•  Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilemeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

•  Gerektiginde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

•  Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 11- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip üç ay içinde yapılır.

•  Bilânço ve çalişma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

•  Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapilmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine yılda en az iki kere ŞUBAT ve TEMMUZ aylarında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem ile toplanır ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır.

Mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde en çok bir ay içerisinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.Ancak,olagan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra,hazır bulunanların,en az onda birinin yazılıönerisi ile;senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.Toplantı tarihi,yeri,saati ve gündemi ,toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde adrese taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlasi ile toplanır. Olagan toplantılarda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda senet değişikliği ve vakfın sona ermesi halleri dışında toplantı nisabı aranmaz, olağanüstü toplantılarda erteleme olmaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olmasi halinde,divan başkanının oyu iki oy sayılır.Oylamanın ne sekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.Her üyenin tek oy hakkı vardır.Toplantıya gelemeyecek üye,mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.Vakıf senedinde yapılacak değişiklik,düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı,üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 12- Vakıf yönetim kurulu mütevelli heyet adına vakıf senedi hükümleri doğrultusunda vakıf faaliyetlerini yürütmekle yükümlü idare ve icra kuruludur, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek(5)asil ve (5) yedek üyeden olusur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine,sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır.Geçerli mazereti olmadan arka arkaya(3) toplantıya katilmayan Yönetim kurulu üyesi,bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı(3)olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULU

Madde 13- Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

•  Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

•  Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

•  Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

•  Vakıf tüzel kisiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve şair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

•  Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa mühür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

•  Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

•  İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

•  Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

•  Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

•  Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

•  Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakif faaliyet raporunun ibraya sunar.

•  İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleme için kurulmuş bir organdır.Denetim kurulu,mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dişarıdan iki yıl için seçilecek(3) kişiden olusur.Ayrıca (3) yedek üye seçilir.Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.Denetim kurulu,incelemelerini tüm defter,kayıt ve belgeler üzerinde yapar.Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafindan da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15(on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere Yönetim kuruluna verilir.

İŞTİŞARE KURULU

Madde 15- Mütevelli heyetin oy birliği ile alacağı kararla, vakıf amaçlarına maddi ve manevi katkılarının olduğu kabul edilen herkes bu kurulun üyesi olarak seçilebilir.

İştişare kurulu vakıf mütevelli heyetinin her zaman görüş ve düşüncelerine müracaat edilebileceği, tavsiye ve telkinler alabileceği seçilmiştir.

Kuruluş aşamasında; Yaşar Kaptan ÇEBİ, Saffet ÇEBİ Hasan ÇEBİ ve Mutlu ÇEBİ İştişare Kurulu üyeleri olarak kurucular tarafından seçilmiştir.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 16- Vakfı Yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

HUZUR HAKKI

Madde 17- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 18- Vakfın gelirleri aşagıda gösterilmiştir.

•  Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

•  Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

•  İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELIRİNİN TAHSİS VE SARF EDILECEĞİ YERLER

Madde 19- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 20- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin yazılı teklifi, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 21- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Türk Kızılay'ına devredilir. Vakfın feshi, ancak Yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI

Madde 22- Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI VAKFA ÖZGÜLEDİĞİ MALİ DEĞER

1- Ali ÇEBİ 25.000,00 TL

2- Rıza ÇEBİ 75.000,00 TL

3- Ahmet Nur ÇEBİ 25.000,00 TL

4- İrfan ÇEBİ 25.000,00 TL

5- Mustafa Yılmaz ÇEBİ 25.000,00 TL

6- Adnan ÇEBİ 25.000,00 TL

7- Mehmet Ali ÇEBİ 25.000,00 TL

8- Adil ÇEBİ 25.000,00 TL

9- Mehmet Akif HAMZAÇEBİ 15.000,00 TL

10- Coşkun ÇEBİ 25.000,00 TL

11- Tayfun ÇEBİ 25.000,00 TL

12- Yılmaz ÇEBİ 25.000,00 TL

13- Mustafa Yılmaz İSMAİLÇEBİ 20.000,00 TL

14- Zeki İSMAİLÇEBİ 25.000,00 TL

15- Hasan Aydın ÇEBİ 25.000,00 TL

16- Mehmet ÇEBİ 25.000,00 TL

17- Mehmet ÇEBI 25.000,00 TL

18- Tuncay ÇEBİ 25.000,00 TL

19- Ömer Naci ÇEBİ 15.000,00 TL

20- Osman Cem ÇEBİ 20.000,00 TL

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici Yönetim kurulu, aşağıda yazılı üyelerden oluşmuştur.

•  Rıza ÇEBİ

•  Ahmet Nur ÇEBİ

•  İrfan ÇEBİ

•  Adnan ÇEBİ

•  Yılmaz ÇEBİ

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili olur, bu süre içinde senette tüm işlemleri yapmak üzere İstanbul Barosu Avukatlarından Av.Vural ÇEBİ ve Av.Polat ÇEBİ birlikte ve münferiden hareket etmek üzere yetkili kılmıştır.